برچسب - دادگاه تجاری

دعاوی تجاری

یکی از انواع دعاوی که در مراجع قضایی به آن رسیدگی می شود، دعاوی تجاری است. دعاوی تجاری در اصل به دعوایی اطلاق می شود که بر اثر مراودات تجاری بین بازرگانان و یا شرکت های تجاری پدید آمده باشد. هر گاه یکی از طرفین دعوا و یا هر...

بیشتر بخوانید