برچسب - تاسیس شعبه شرکت خارجی

تاسیس شعبه شرکت های داخلی و خارجی

یک شرکت هنگام ثبت و یا پس از آن می تواند شعبه یا شعباتی را در داخل و یا خارج از کشور تاسیس نماید. در صورت مشخص بودن شعبه شرکت در هنگام ثبت، تاسیس شعبه نیز همزمان با ثبت شرکت صورت می پذیرد، لیکن اگر شعبه پس از ثبت...

بیشتر بخوانید